Informácie o spracúvaní osobných údajov


Vážený zákazník, k Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov.
S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:
Slovtel, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 54147972, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.7330/B (ďalej aj „Slovtel a.s. alebo „prevádzkovateľ “)

2. Zodpovedná osoba prevádzkovateľa

Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 ) vykonáva pre prevádzkovateľa zodpovedná osoba:

webz s.r.o., emailový kontakt – " data-type="URL" data-id="info@webz.sk">

3. Odkiaľ získavame osobné údaje dotknutých osôb

Osobné údaje získava prevádzkovateľ po vyplnení kontaktného formulára na ortáloch www.slovtel.sk pri uzatvorení zmluvy a z verejne dostupných zdrojov.

4. Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame

Prevádzkovateľ spracúva údaje, ktoré potrebuje k uzavretiu zmluvy a poskytovaniu svojich služieb, t.j. v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo, IČO, DIČ, číslo bankového účtu, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa.

Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby
Spracúvať osobné údaje môže prevádzkovateľ bez súhlasu dotknutej osoby na účely predzmluvných vzťahov. Údaje sú tiež spracúvané na účely objednávky služby, na účely uzavretia zmluvy, vystavenia a doručenia faktúry, dodacieho listu, na odstúpenie od zmluvy a na vybavenie reklamácie. 

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
Osobné údaje môže prevádzkovateľ spracúvať bez súhlasu dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu, napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.

Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti
Osobné údaje môže prevádzkovateľ spracúvať bez súhlasu dotknutej osoby na účely archivácie obchodných   dokumentov alebo účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve. 

Spracúvanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby
Pri spracúvaní osobných údajov na marketingové účely je potrebné, aby prevádzkovateľ disponoval   dobrovoľne udeleným súhlasom dotknutej osoby.  Marketingové aktivity zahŕňajú najmä zasielanie e-mailových správ, telefonické oslovenie, zasielanie newslettera s ponukou služieb, prípadne realizáciu prieskumu trhu. 

5. Komu poskytujeme osobné údaje dotknutých osôb

Osobné údaje spracúvame sami ako prevádzkovateľ: Slovtel a.s., Záhradnícka 151 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám, pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči dotknutej osobe alebo na poskytovanie služieb. 

6. Ako dlho uchovávame osobné údaje

Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov.

Osobné údaje získané na základe súhlasu bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu 10 rokov alebo do odvolania súhlasu.

7. Práva dotknutých osôb:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o:
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
d) dobe uchovávania osobných údajov,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
g) zdroji osobných údajov,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak nastanú nižšie uvedené skutočnosti. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie  osobných údajov, ak 
a) ako dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a  dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa  prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:
a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušný dozorný orgán.

Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

8. Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Rozsah osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo/ mobilné číslo, adresa

Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom:
a) podpory predaja – rozosielanie marketingových ponúk, newsletterov, informácií o produktoch a novinkách
b) evidencie klientov prostredníctvom webového kontaktného formulára na účely kontaktovania

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

Kategórie príjemcov:
Osobné údaje nebudú sprístupňované ani postupované do tretích krajín a rovnako nebudú zverejňované.Zoznam sprostredkovateľov je uvedený v prílohe.

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje získané na marketingové účely bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu trvania účelu, alebo do odvolania súhlasu. V prípade účelu podľa písmena b), ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané do 30 dní od poskytnutia spätnej väzby.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, na účely zasielania newslettera je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať kliknutím na link odvolania súhlasu, ktorý sa nachádza v každom zasielanom marketingovom e-maile, alebo písomne mailom na .